PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Nasze cele

Podejmowanie działań mających zapewnić rozwój sportu w Polsce poprzez:

 1. Wykonywanie badań, analiz, ekspertyz oraz realizowanie innych przedsięwzięć dotyczących kierowania i administrowania instytucjami sportowymi;

 2. Upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania sprawami sportu w skali państwa, poszczególnych terytoriów, samorządów oraz instytucji;

 3. Reprezentowanie interesów i poglądów swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych oraz środków masowego przekazu;

 4. Organizowanie konferencji i innych spotkań o charakterze naukowym i zawodowym w celu wymiany doświadczeń oraz opracowywania wspólnego stanowiska w najważniejszych sprawach organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi;

 5. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr menedżerskich, instruktorskich i trenerskich w sporcie, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tj:
 • kursy Menedżerów  Sportu
 • kursy Menedżerów Imprez Sportowych
 • kursy Menedżerów Dyscypliny Sportu (dowolnej)
 • kursy Mistrz Zarządzania Sportem (doskonalenie zawodowe)
 • podyplomowe Studium Menedżerów Sportu (wspólnie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi)
 • konferencje Metodyczno-Szkoleniowe Menedżerów Sportu
 • seminaria Organizacji i Zarządzania Sportem
 • seminaria Organizatorów Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej  (Menedżer Edukacji)
 • specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego

    - kierownika działu sportu OSiR, MOS, Klubu itp.
    - kierownika obiektów sportowych (hale, pływalnie)
    - kierowników bezpieczeństwa imprez masowych
    - organizatorów imprez sportowych PZS, OSiR, WFS
    - służb finansowo - ekonomicznych OSiR, PZS, WFS, KS
    - służb kontrolno - rewizyjnych stowarzyszeń Kultury Fizycznej
    - innych grup zawodowych Kultury Fizycznej

 • monotematyczne spotkania i wykłady związane z zarządzaniem kulturą fizyczną i sportem
 • udostępnianie negocjatorów i mediatorów z zakresu Kultury Fizycznej
 • udzielanie konsultacji i porad z obszaru managementu w Kultury Fizycznej
 • zapewnienie wykładowców i wysokiej klasy specjalistów do prowadzenia zajęć i wygłaszania prelekcji oraz monoreferatów na seminariach i konferencjach z obszaru Kultury Fizycznej
 • fachowa obsługa kursów zleconych (kierownictwo organizacyjne i programowe, obsługa audiowizualna, materiały szkoleniowe itp.
 • wzajemne konsultacje i wymianę informacji w sprawach istotnych dla funkcjonowania instytucji sportowych;

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe