PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji

Szanowni Państwo!

Polska Korporacja Menedżerów Sportu jako pierwsze tego typu stowarzyszenie kultury fizycznej, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz  European  Association  For  Sport  Menagement – EASM  (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem)  uruchamia  w 2017 r. nową edycję  edukacji  menedżerskiej w formie kursowej  i studiów podyplomowych  przy współpracy z Akademią Humanistyczno  - Ekonomiczną z Łodzi, której celem jest uzyskanie tytułu  zawodowego i dyplomu:

MENEDŻER SPORTU I REKREACJI

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób funkcjonujących zawodowo w obszarze kultury fizycznej, sportu  i rekreacji lub planujących działalność profesjonalną względnie  społeczną (wolontariacką) w takich jednostkach jak: departamenty i wydziały ministerstwa sportu i turystyki; urzędy marszałkowskie; urzędy miast i gmin; centralne, okręgowe i wojewódzkie związki i stowarzyszenia sportowe; regionalne federacje sportu; kluby sportowo-rekreacyjne; ośrodki sportu  i  rekreacji; ogniska TKKF; kluby fitness i siłownie; komunalne obiekty sportowe; hale, pływalnie i boiska piłkarskie a także wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne typu „ORLIK” itp.  Kandydaci legitymujący się:

  •  średnim wykształceniem - realizują edukację menedżerską w formie kursowej w czterech 2 dniowych sesjach (72 godz. wykłady + 46 godz. samokształcenie),
  •  wykształceniem wyższym -  co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjat) – realizują edukację menedżerską rozszerzoną do poziomu studiów podyplomowych w sześciu 2 dniowych sesjach (100 godz. wykłady + 46 godz. samokształcenie + 50 godz. praktyki org.).

 

Program edukacyjny realizowany w 2-dniowych sesjach, obejmuje cykl ok. 100 jednostek dydaktycznych w postaci wprowadzających wykładów w zakresie wiedzy obejmującej takie zagadnienia jak: europejski system sportu; system kultury fizycznej w Polsce; zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi; marketing w systemie kultury fizycznej; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; negocjacje, erystyka i etyka  w sporcie; zarządzanie obiektami sportowymi; zarządzanie finansami w kulturze fizycznej, a także organizatoryka oraz protokół, ceremoniał i etykieta sportowa. Pozostały materiał programowy szacowany na ok. 100 godz. realizowany będzie przez uczestników w formie samokształcenia ukierunkowanego tj: nauki własnej i e-learningu w oparciu o karty przedmiotów (sylabusy) opracowane przez kadrę dydaktyczną i dostarczonych słuchaczom wraz z kpl. podręczników, które będzie można wypożyczyć bądź  zakupić.

Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym organizowane będzie na wspólnych sesjach zjazdowych.

Niezależnie od powyższego, wymagana będzie od wszystkich uczestników szkolenia frekwencja na wszystkich zajęciach programowych na poziomie minimum 90% oraz dokonanie przedmiotowych zaliczeń u wykładowców.

 

                                                                                                                                                                                                                  

Proponowany terminarz kursu/studiów podyplomowych: 

 

Nowa edycja 2018:

Zgłoszenia przymowane będą do 31 marca 2018r

 PKMS zastrzega sobie możliwość zmiany terminu inauguracji cyklu szkoleniowego o ile na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia nie wpłynie 10-12 zgłoszeń.

Zajęcia odbywać będą się w Warszawie (miejsce i godziny rozpoczęcia zajęć zostaną podane w terminie późniejszym).

Koszt całego szkolenia na studiach podyplomowych (bez kosztów socjalnych  i zakupu podręczników)  przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi  - 2 000 zł i płatne będzie przelewem  w  2 transzach  na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości 1 000 zł oraz przed IV sesją również w  wysokości  1 000 zł. Natomiastkoszt całego szkolenia w formie kursowej (bez kosztów socjalnych  i zakupu podręczników)  przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi  - 1 400 zł  i płatne będzie przelewem  w  2 transzach:  na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości 700 zł oraz przed IV sesją również   w wysokości  700 zł.

Sposób rozliczenia za studia podyplomowe określony będzie w obligatoryjnej umowie z kandydatem.

Dla osób które z różnych względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa  sesja uzupełniająca i poprawkowa,  której termin zostanie wyznaczony po  konsultacji z grupą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji będzie płatny dodatkowo.

Absolwenci szkolenia otrzymają dyplomy z Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem  zawodowym „Menedżer Sportu i Rekreacji”, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Absolwenci studiów podyplomowych oprócz  w/w dyplomu, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Szanowni Państwo!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie e-mail’em, faksem lub listem na adres Korporacji, wypełnionego formularza imiennego. (Wzór formularza do pobrania ze strony internetowej PKMS).  Zgłoszenia uczestnictwa można również dokonać on line przez naszą stronę internetową  www.pkmssport.com .Wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają pocztą e-mailową pismo kwalifikacyjne, potwierdzające przyjęcie na szkolenie i zawierające szczegóły przyjazdu na I sesję inauguracyjną

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać: tel .kom. 602 652 070 lub 601 269 635

 

Przesyłając menedżerskie, sportowe pozdrowienia,  oczekujemy na zgłoszenia  udziału w proponowanym  przez nas szkoleniu .

W okresie ostatnich 20 lat zaufało nam i ukończyło nasze kursy i studia ponad 1500 osób i chcemy

 

 

 

 

 

 

 

 

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Menedżer Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Aktualnie pracuje
w.../ na stanowisku:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe